Balík servisných služieb Štandard

Balík služieb Štandard vám zaručuje našu podporu pre udržanie výkonnosti a zvýšenie produktivity. S extra pomocou z našej strany ste pripravení po celú dobu. Nemusíte sa zaoberať posudkami pre poisťovne, radi vám s nimi pomôžeme. Vďaka balíku Štandard môžete mať zdarma stále aktívny JDLink.

Služby v balíku Štandard sú poskytované bez poplatku. Jedná sa o:

  • Ročné preškolenie obsluhy na traktory a samohybné stroje. Školenie, na ktoré sa zákazník môže prihlásiť, zahŕňa preopakovanie základných bodov pri obsluhe a údržbe stroja. Na základe aktívnej besedy má obsluha možnosť dozvedieť sa o technických problémoch v reálnych podmienkach. Aktuálne informácie od výrobcu pri nastavení stroja v rôznych poľných podmienkach so zameraním na správne vybavenie, kontrolu, ovládanie a používanie, robia z obsluhy profesionálov vo svojej triede. Preškolenie zahŕňa aj aktuálne informácie v prípade zmeny legislatívnych predpisov v SR.
  • Technická podpora pri objednávaní a identifikácii potrebných náhradných dielov. Na základe požiadavky zákazníka servisný technik je nápomocný pri vyhľadávaní náhradných dielov (ďalej len „ND“). ND prostredníctvom katalógu JD PartsManager, zisťuje dostupnosť a termín dodávky ND. Táto služba zabezpečuje aj prípravu ND podľa požiadaviek zákazníka pre rýchle vybavenie a vydávanie ND mimo pracovnej doby.
  • Poskytovanie odborných posudkov pre poisťovňu. Vedúci servisného oddelenia alebo hlavný servisný technik poskytuje konzultácie pri poistných udalostiach o spôsobe ich riešenia, spolupracuje pri obhliadkach likvidátorom poisťovne, vypracováva odborné posudky, vytvára fotodokumentáciu poškodených ND a zabezpečí uskladnenie ND na nevyhnutne potrebnú dobu.
  • Predsezónna objednávka náhradných dielov. Predsezónna objednávka na náhradné diely zahŕňa kompletný sortiment náhradných dielov, spotrebný materiál (filtre) a prevádzkové náplne (oleja, mazivá, chladiaca kvapalina), kde podľa počtu motohodín sa naplánujú údržby stroja s vyčísleným zoznamom potrebného množstva prevádzkových kvapalín. Predsezónnu musí odberateľ zrealizovať v stanovenom termíne, pričom termín dodávky ND mu bude upresnený na základe objednávaného sortimentu.
  • Reaktivácia JDLink a update soft. v MTG module. Dodávateľ zabezpečí pre odberateľa reaktiváciu telematických služieb JDLink. Podmienkou reaktivácie je písomne potvrdenie odberateľa, že súhlasí s podmienkami poskytovania uvedených služieb, ktoré boli odberateľovi pri podpise tejto zmluvy odovzdané, čo odberateľ potvrdzuje podpisom týchto všeobecných zmluvných podmienok. Podľa potreby sa 1x ročne vykoná update softvéru v MTG module, ktorý je hlavným mozgom celého telematického systému JDLink.
Lawn and Garden