Poistenie

Sprostredkovanie poistenia

Poistenie strojov je dôležité pre všetkých prevádzkovateľov strojov, a to nie len pre veľké priemyselné podniky, ale hlavne pre stredné a malé firmy, pre ktoré môže poškodenie strojného zariadenia mať pre malé firmy vážne finančné a ekonomické dôsledky. Preto sme do svojho programu v rámci poskytovania kompletných služieb pri predaji strojov zaradili tiež sprostredkovanie poistenia u nás zakúpených strojov.

Okrem pôvodného cieľa, ktorým je poistenie pred finančným rizikom, umožňuje poistenie upúšťať od tvorby rezerv v prípade nepredvídaných a náhlych škôd. Poistenie kryje škody na poistených predmetoch, ktoré vyžadujú opravu alebo výmenu. Pri poistení stroja nezáleží na tom, či ide o nový alebo už prevádzkovaný stroj, rozhodujúca je jeho prevádzkyschopnosť a technický stav.

Pri sprostredkovaní poistenia strojov ide o strojové alebo majetkové poistenie základných prostriedkov klienta, a to na základe jeho konkrétnych požiadaviek a najvýhodnejších podmienok poisťovacích spoločností. Klient takto dostane ponuku, na základe ktorej bude mať možnosť rozhodovania a voľby.

Zásadné výhody poistenia strojov

  • Poistenie strojov a náradia je skupinovým poistením so zvýhodnenými sadzbami poistného
  • Poistenie sa vzťahuje na všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v pracovnej i mimopracovnej činnosti stroja, a tiež pri presunoch stroja po verejných komunikáciách
  • Poistná ochrana zahŕňa všetky riziká vrátane odcudzenia, vandalizmu, chyby obsluhy, nešikovnosti, nedbalosti, lomu stroja, konštrukčnej chyby, vady materiálu, výrobnej vady, atď. (all risk poistenie)
  • Poistenie sa tiež vzťahuje v prípade poistnej udalosti na náklady spojené s expresnou dopravou, na práce nadčas, v noci, počas dní pracovného pokoja, voľna, počas štátnych sviatkov
  • Územná platnosť poistenia SR, v prípade poistenia kombajnov Európa
  • Rýchla a korektná likvidácia poistných udalostí
  • Promptné odstránenie poruchy stroja servisnými pracovníkmi spoločnosti AGROKOM – PLUS
Lawn and Garden